Kommuniké från årsstämma 27 maj 2015

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades. Beslut fattades om omval av sittande styrelseledamöter Björn Rosengren, Göran Sjönell, Anders Säfwenberg, Calle…