Kommuniké från årsstämma 27 maj 2015

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades. Beslut fattades om omval av sittande styrelseledamöter Björn Rosengren, Göran Sjönell, Anders Säfwenberg, Calle…

Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma 27 maj 2015

Förslag till beslut under punkten 1: Val av ordförande Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman. Förslag till beslut under punkten 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel…