Kallelse till årsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj klockan 16.00 på Nybrogatan 3, Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2015, dels senast torsdagen den 21 maj 2015 anmäla sig…

Kvartalsredogörelse januari – mars 2015

Första kvartalet 2015 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster: -847 008 SEK (-892 773 SEK) Antal utestående aktier: 7 620 000 (7 410 000) Väsentliga händelser under perioden Första kvartalet har präglats av optimism. Styrelsen och andra optionsinnehavare går in med ytterligare pengar i bolaget genom förtidsinlösen av…

Bolaget tillförs mer kapital

Styrelsen och andra optionsinnehavare stärker sitt ägande i bolaget genom inlösen av optioner*. Inlösen om 400 000 optioner stärker kassan med 1 000 000 SEK. *Optionsprogrammet TO3B för styrelse och nyckelpersoner innefattar 3 000 000 optioner till lösenpris 2,50 SEK och löper till och med 1 juni 2015. Stockholm 2015-04-02