Medcheckpatent och patenttvist avgörs i huvudförhandling i mars

PRV:s beslut att ogiltigförklara Medcheck-patentets överklagades av Medcheck, som tidigare meddelats. Vidare begärde bolaget vilandeförklaring av processen vid Stockholms tingsrätt rörande patenttvisterna med SLL och CGM. Tingsrätten har dock beslutat att lämna bolagets begäran om vilandeförklaring utan bifall med följande förklaring (ur Tingsrättens beslut): “Med hänsyn till att målet vid Patentbesvärsrätten nyligen har inletts, är…

Kvartalsredogörelse januari – september 2015

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -2 270 463 SEK (-2 561 782 SEK) Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000)  Om verksamheten MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den…

Medcheck i samarbete med Frisq

Medcheck har ingått ett samarbete med Frisq AB i syfte att på ett smidigt sätt skapa tillgänglighet till Medchecks system i Frisqs koncept. Som ett första steg till fördjupat samarbete har parterna undertecknat ett intentionsavtal som följs upp med ett nytt möte i början av december. Frisq har, mot bakgrund av omregleringen av apoteksmarknaden, utvecklat…

Dosell får Europeisk Patent beviljat

European Patent Office (EPO) meddelar 2015-10-16 angående Dosell att de har en “intention to grant” d.v.s. bevilja MediRätt AB:s patent Dosell (nr P9559EPOO/HEF) enligt paragraf 71(3)EPC. Efter att förskrivna meddelande-och trycknings avgift inbetalats kommer patentet att officiellt meddelas inom cirka fyra månader (ref: Brann AB Intellectual Property Law Firm den 2015-10-20) “Detta är enormt glädjande…

Överklagan inlämnad och vilandeförklaring av rättegång begärd

Som tidigare meddelats har PRV beslutat upphäva Medcheck-patentet. Bolaget lämnade igår, via sitt patentombud Brann in en överklagan till Patentbesvärsrätten, samt en inlaga till Tingsrätten med yrkande om att vilandeförklara rättegången i mars 2016. “PRV har gjort en helt ny bedömning av patenterbarheten i och med sitt beslut, vilket var högst oväntat. Patenterbarheten bör då…

Överklagar upphävt patent

Som tidigare meddelats väntar Medcheck AB på beslut om Medcheck-patentet. I fredags kom beskedet att PRV upphäver patentet. Medcheck överväger att överklaga PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten. Stockholm 2015-09-29 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com Kort om MediRätt AB (publ) I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på…

Halvårsrapport januari – juni 2015

Första halvåret 2015 i sammandrag – koncernen Omsättning: — SEK (– SEK) Resultat efter finansiella poster:  -1 537 514 SEK (-1 733 165 SEK) Resultat efter skatt per aktie:  -0,19 SEK (-0,23 SEK) Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000) Om verksamheten MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård…

Halvårsrapporten senareläggs till 4 september

Halvårsrapporten skulle publiceras den 28 augusti men skjuts nu en vecka framåt. Stockholm 2015-08-19 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com Kort om MediRätt AB (publ) I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på…

Kommuniké från extra bolagsstämma den 22 juli 2015 i MediRätt

Beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med aktieägaren Sten Röings förslag, att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier av serie B i…

Kallelse till extra bolagsstämma i MediRätt

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16…