Kommuniké från årsstämma 11 juni 2014

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. För ÅR 2013, följ länk: http://www.mediratt.se/mediratt2013.pdf Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades. Beslut fattades om omval av sittande styrelseledamöter Björn…