Kallelse till årsstämma i Medirätt

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni klockan 17.00 på Lidingö Stadshus, Lidingö. Anmälan m m Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2014, dels senast torsdagen den 5 juni 2014 anmäla sig…