Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma 11 juni 2014

Förslag till beslut under punkten 1: Val av ordförande Aktieägare som företräder 75 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman. Förslag till beslut under punkten 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel…

Delårsrapport första kvartalet 2014

Sammanfattning av perioden januari-mars 2014 01.01.2014 – 03.31.2014 (01.01.2013 -03.31.2013) Koncernen 3 månader (3 månader) Resultat efter finansiella poster -892 773 (-859 823) (SEK) Resultat per aktie (SEK) -0,12 (-0,12) Balansomslutning (SEK) 20 953 099 (23 350 291) Soliditet (%) 68,8% (77,8%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier. MediRätt/bolaget:…

Kallelse till årsstämma i Medirätt

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni klockan 17.00 på Lidingö Stadshus, Lidingö. Anmälan m m Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2014, dels senast torsdagen den 5 juni 2014 anmäla sig…