Bokslutskommuniké 2014

Räkenskapsåret 2014, i sammandrag (förra årets siffror inom parentes) Resultat efter finansiella poster (SEK): -3 609 007 (-8 657 026) Balansomslutning (SEK): 15 104 495 (17 106 436) Soliditet: 59,9 % (68,3%) Resultat per aktie (SEK): -0,47 (-1,17) Kommande finansiella rapporter 2015-04-17 Kvartalsrapport januari – mars 2015 2015-08-28 Halvårsrapport januari – juni 2015 2015-11-1 3…