Kommuniké från extrastämma 17 december

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant. Sten Röing och Klas Tofft avgick som styrelseledamöter. Carl Sjönell och Johan Grevelius valdes till nya styrelseledamöter. Torgny Ander avgick som styrelsesuppleant. Det konstaterades att Carl Johan Merner, Björn Rosengren, Bengt Linden, Göran Sjönell och…

Delårsrapport för perioden januari – september 2014

Sammanfattning av perioden januari-september 2014 01.01.2014 – 09.30. 2014 Koncernen 9 månader (9 månader) Resultat efter finansiella poster  (SEK) -2 561 782 (-2 873 610) Resultat per aktie (SEK) -0,35 (-0,39) Balansomslutning (SEK) 15 644 121 (22 121 188) Soliditet (%) 61,9% (74,0%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.…

Nya tunga tillskott i styrelsen

Vid kommande extra bolagsstämma föreslås att Johan Grevelius och Carl Sjönell ska inträda som ordinarie ledamöter. Stämman kommer att hållas innan jul och kallelse kommer att skickas ut inom kort. Johan Grevelius är Kapitalmarknadschef på Svenska Bostadsfonden. Han var tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Han…

Delårsrapporten flyttas

Publiceringsdatum för delårsrapporten flyttas till fredagen den 28 november. “Vi flyttar rapporten då vi just nu har fullt fokus på att komma fram till ett viktigt delmål för Medcheck. Mer information kommer att ges inom kort”, meddelar VD Carl Johan Merner. Stockholm 2014-11-13 För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner. Mail: carl.johan.merner@mediratt.com

Styrelsen stärker sitt ägande i bolaget

Styrelsen stärker sitt ägande i bolaget genom inlösen av optioner*. Alla sju ledamöter löser in 30 000 optioner vardera och får 30 000 B-aktier, vilket stärker kassan med 525 000 SEK. “Styrelsen har glädjande meddelat att man löpande kommer att lösa in optioner för att stärka kassan, vilket möjliggör att vi fortsättningsvis kommer att hålla…

Halvårsrapport 2014 – Perioden 2014-01-01 – 2014-06-30

Sammanfattning av perioden januari-juni 2014 01.01.2014 – 06.30. 2014 01.01.2013 -06.30. 2013 Koncernen 6 månader (6 månader) Resultat efter finansiella poster (SEK) -1 733 165 (-2 441 051) (SEK) Resultat per aktie (SEK) -0,23 (-0,33) Balansomslutning (SEK) 16 014 450 (22 696 619) Soliditet (%) 63,5% (75,8%) Definitioner Soliditet: JEK/balansomslutning. Resultat per aktie: Beräknat på…

Patenttvisterna sammanläggs i ett muntligt förberedelsemöte den 6 oktober

Patenttvisterna med Stockholms Läns Landsting (SLL) och CompuGroup Medical (CGM) sammanläggs till ett muntligt förberedelsemöte, vilket är satt till den 6 oktober. Tingsrätten har meddelat att Medchecks begäran om sammanläggning av målen till ett muntligt förberedande möte bifalles och kallar parterna till möte den 6 oktober. “Vi ser med stor tillförsikt fram emot ett muntligt…

Carl Johan Merner ny VD

Styrelsen har fattat beslut att utse Carl Johan Merner som VD. “Det är mycket tillfredsställande att Carl Johan ställer upp som VD. Hans strategiska förmåga, långsiktighet, och breda kontaktnät tror jag kommer att vara gynnsamt för bolaget. Dessutom känner han bolaget väl och bidrar till en nödvändig föryngring”, säger Björn Rosengren, styrelseordförande i MediRätt AB.…

Kommuniké från årsstämma 11 juni 2014

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan: Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. För ÅR 2013, följ länk: http://www.mediratt.se/mediratt2013.pdf Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades. Beslut fattades om omval av sittande styrelseledamöter Björn…

Styrelsens fullständiga förslag till beslut inför årsstämma 11 juni 2014

Förslag till beslut under punkten 1: Val av ordförande Aktieägare som företräder 75 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman. Förslag till beslut under punkten 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel…